Algemene voorwaarden

 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer
  Schuman Recycling die aangeeft gebruik te maken van de algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever
  De natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat zoals in deze algemene voorwaarden is omschreven.
 3. Overeenkomst
  De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer één of meerdere containers verhuurt plaatst, leegt, wisselt, en/of verkoopt aan of bij Opdrachtgever, en/of het transport verzorgt van de containers en het zich daarin bevindende afval van en naar een afvalverwerking inrichting alsmede het aanbieden en laten verwerken van de door de container aangevoerde afvalstoffen door een afvalverwerking inrichting, dan wel elke andere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot containers.
 4. Acceptatievoorwaarden
  Acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer/ Eindverwerker met richtlijnen en voorwaarden voor het accepteren van afvalstoffen.
 5. Bedrijfsafval
  Alle afvalstoffen die vrijkomen bij bedrijven, instellingen, instituten enz., niet zijnde afvalwater, autowrakken of gevaarlijke afvalstoffen.
  Meer in het bijzonder zijn uitgesloten stoffen die:
  – giftig zijn;
  – in combinatie met overig afval giftige stoffen kunnen opleveren;
  – schade kunnen opleveren aan mens, dier en gewas;
  – zelf ontbrandbaar zijn;
  – explosief zijn;
  – in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen en/of ontbranden;
  – schade kunnen opleveren aan de bodem, het oppervlaktewater of grondwater;
  – milieu hygiënisch of technisch moeilijk te verwerken zijn;
  – kadavers of slachtafval;
  – worden bestempeld als specifiek ziekenhuisafval;
  – radioactief zijn;
  – gesloten dan wel gevulde vaten, flessen, kisten en andere verpakte stoffen, voor zover op de inhoud geen directe controlemogelijkheid is;
  – autobanden;
  – bitumineuze afvalstoffen en aardolieproducten of afvalstoffen daarvan;
  – mengsels van stoffen die giftige chemicaliën bevatten, waaronder bestrijdingsmiddelen.
 6. Bouw- en sloopafval
  Afvalstoffen, die vrijkomen bij bouw, renovatie en sloop van woningen, gebouwen en bouwwerken (ook kunstwerken en wegen), bestaande uit: puin, zand (tot een maximum van 10%), steen, cement, beton, metalen, hout, ferro en non- ferro, vlakglas, gips, isolatiemateriaal, leeg emballagemateriaal en kuststoffen voor zover niet verontreinigd of vermengd met gevaarlijke afvalstoffen of organisch afval.
 7. Gevaarlijk afval
  Afvalstoffen die in de Wet Milieubeheer en de daarin verwezen regelingen, verdragen en besluiten alsmede in andere wetten, besluiten en regelingen als gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen.
 8. Papier en/of karton
  Papier en/of karton voor zover niet verontreinigd of vermengd met andere stoffen.
 9. Gesorteerd puin
  Steen of steenachtige materialen, straatstenen, trottoirtegels en –banden, metselpuin, betonresten, schollen, betonpalen en max.10% zand per container: voor zover niet zijnde verontreinigd of vermengd met andere stoffen.
 10. Hout
  Hout is te onderscheiden in de volgende kwaliteiten:
  A-kwaliteit: diverse blanke houtsoorten plafond- en vloerdelen, deuren (niet gemaakt van plaatmateriaal), dakspanten, pallets, stuwhout.
  B-kwaliteit: spaanplaat, multiplex, triplex, hardboard, zachtboard, vezelplaat.
  C-kwaliteit: geïmpregneerd hout, gewolmaniseerd hout, gecreosoteerd hout, bielzen, getrokken palen, beschoeiinghout.
 11. GFT
  Afvalstoffen die uitsluitend bestaan uit goed-composteerbare bestanddelen als groente-, fruit- en tuinafval als bladresten, gras, takken en grof hout, mits verhakseld aangevoerd e.d.; afval uit de keuken als niet gekookte-etensresten e.d.
 12. SWILL
  Uit professionele keuken van bijvoorbeeld restaurants en kantines aangeleverde etensresten, niet-zijnde droog groente- en fruitafval.
 13. Kunststoffen
  Kunststoffen dienen zo homogeen mogelijk te worden aangeleverd, soort bij soort en zonder restproduct. Bijv. kunststof schroten, schone krimpfolie, kunststof productie restafvalstoffen, pijp, buis zonder aarde of zand, kunststof jerrycans zonder restproduct, doppen of etiketten, kunststof emmers met minder dan 5% gewichtsvulling, alles vrij van metalen.
 14. Ferro- en non-ferro
  IJzer en niet-ijzerhoudende metalen.
 15. Grof bedrijfsafval
  Bedrijfsafval dat qua volume te groot is om in gebruikelijke inzamelingsmiddelen te worden aangeboden als Bedrijfsafval en/of waarvoor een bijzonder inzamelingsmiddel als bijv. een kraan moet worden ingezet.

2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten zoals omschreven in artikel 1.3, behoudens indien en voor zover hiervan bij schriftelijk overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
 4. Tevens zijn van toepassing de acceptatievoorwaarden van de (eind)verwerker die gelden op het moment van aanlevering van de afvalstoffen ter verwerking. Op verzoek zullen deze kosteloos worden toegezonden. 2.5 Bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Acceptatievoorwaarden van de (eindverwerker) gelden de meest beperkende voorwaarden voor Opdrachtgever.

3. De Overeenkomst

 1. Een overeenkomst als bedoeld in 1.3 komt tussen partijen tot stand wanneer:
  – Aanvaarding door Opdrachtgever overeenstemt met het aanbod van Opdrachtnemer en dit schriftelijk tussen partijen is vastgelegd, dan wel indien Opdrachtgever op andere wijze kenbaar maakt het aanbod te aanvaarden.
  – Opdrachtnemer schriftelijk of door met de uitvoering te beginnen kenbaar maakt een opdracht te aanvaarden.
 2. Indien Opdrachtnemer binnen 5 dagen na aanvaarding door de Opdrachtgever haar aanbod heeft herroepen, onder opgave van redenen, komt er geen overeenkomst tot stand.

4 Meerwerk

 1. Van meerwerk is sprake indien:
  – De Opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden wenst en de Opdrachtnemer van oordeel is dat die werkzaamheden daardoor verzwaard of uitgebreid worden.
  – De Opdrachtnemer aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden wenst omdat zulks naar redelijk oordeel van de Opdrachtnemer noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de overeenkomst, of op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften.
  – De Opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt op grond waarvan Opdrachtnemer van oordeel is dat de werkzaamheden daardoor worden verzwaard of uitgebreid.
 2. Meerwerk zal afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5 Wet en regelgeving

 1. Partijen dienen zich met betrekking tot de overeengekomen opdrachten te houden aan alle van toepassing zijnde, geldende Nationale, Europese en Internationale wetgeving.

6 Risico overdracht

 1. Opdrachtnemer neemt de afvalstoffen in ontvangst op de met Opdrachtgever overeengekomen locatie.
  De afvalstoffen worden geaccepteerd of geweigerd op basis van de Acceptatievoorwaarden van Opdrachtnemer of de acceptatievoorwaarden van derden door Opdrachtnemer ingeschakeld. Deze acceptatievoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Vanaf het moment van acceptatie op basis van de voorwaarden en op locatie van eindverwerker zijn de afvalstoffen eigendom van Opdrachtnemer en komen zij voor zijn risico. De Opdrachtgever staat er voor in dat de aanlevering van de afvalstoffen voldoet aan de overeenkomst. Indien na acceptatie blijkt dat door Opdrachtgever is afgeweken van de voorwaarden waaronder aanlevering dient plaats te vinden, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om de hieruit voortvloeiende kosten en/of nog te maken kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de afvalstoffen geweigerd worden op basis van niet strikte naleving van de Acceptatievoorwaarden dan wel Algemene Voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.

7 Duur van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals schriftelijk overeengekomen, met automatische verlenging voor steeds een zelfde periode, tenzij schriftelijk en aangetekend is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode.
 2. Opdrachtgever is gehouden om gedurende de duur van de overeenkomst alle bij hem vrijkomende afvalstoffen die omschreven zijn in de Overeenkomst aan Opdrachtnemer aan te bieden.

8 Wijzigingen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst vanwege bijvoorbeeld aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien wet en/ of regelgeving dit vereisen. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever schriftelijk van eventuele wijzigingen in kennis stellen, welk geschrift in de plaats treedt van het daaromtrent bepaalde in de overeenkomst, onder vermelding van de eventueel gewijzigde prijs die genoemd is in de overeenkomst. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden binnen één maand na de wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, tenzij de wijziging zo gering is, dan wel van een dusdanig bijzondere aard dat deze de ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.

9 Prijzen

 1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele toekomstige directe en indirecte kosten voortvloeiend uit belastingen of heffingen van overheidswege en tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen, toeslagen of belastingen (of wijzigingen daarvan), directe en indirecte meerkosten voortvloeiend uit het feit dat Opdrachtnemer niet voorziene, onevenredige investeringen moet plegen teneinde te voldoen aan de toekomstige strenge milieueisen voortvloeiend uit de op de overeenkomst geldende regelgeving kunnen door Opdrachtnemer na bekendmaking aan Opdrachtgever doorberekend worden, naar rato van het aandeel van de levering van afval door Opdrachtgever in de totale nominale capaciteit van de afvalverwerking inrichting waarin het afval van Opdrachtgever verwerkt wordt, alsmede verhoging van de eindverwerkingstarieven kunnen volledig en tussentijds worden doorberekend aan de Opdrachtgever (indien van toepassing inclusief BTW).
 3. Indien Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt de normale werktijden heeft overschreden, is Opdrachtnemer gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen en afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Hiertoe worden ook begrepen eventuele vergoeding voor wachttijden die Opdrachtnemer buiten zijn schuld heeft moeten aangaan.
 4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan een jaar zal m.i.v. 1 januari van het nieuwe jaar de geldende prijs voor de activiteiten jaarlijks worden aangepast aan prijs (verhogende) ontwikkelingen volgens NEA index van NIWO (stichting Nationale en Internationale wegvervoerorganisatie).

10 Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een
  fatale termijn. Bezwaren tegen facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar gemaakt te worden tenzij Opdrachtgever aan kan tonen niet in staat te zijn geweest de factuur binnen deze termijnen te controleren. De aldus ingediende bezwaren schorsen de betalingsverplichting niet. Bij gebleken juistheid van de bezwaren zal de Opdrachtnemer overgaan tot verrekening.
 • Opdrachtnemer heeft het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen
  en/ of anderszins zekerheidsstelling te verlangen.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om eventuele openstaande facturen op enigerlei wijze te verrekenen of op te schorten ook al heeft Opdrachtgever tijdig gereclameerd.
 • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten indien Opdrachtgever niet heeft betaald binnen de in lid 1 van dit artikel voorziene termijn, tot het moment waarop die betaling alsnog heeft plaatsgevonden.
 • Indien Opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling in. Met ingang van de dag waarop Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Opdrachtnemer de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, onverminderd enige overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade.
 • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer, verband houdende met de inning van enige vordering op Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bij de inning van enige vordering door Opdrachtnemer geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 500.
 • Indien de Opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de Opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.
  De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
  – Minimumtarief € 40,00
  – 15% over eerste € 2.500,00
  – 10% over volgende € 2.500,00
  – 5%   over volgende € 5.000,00
  – 1%   over volgende € 190.000,00
  – 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
  Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

11 Aanlevering in zakken en van grof bedrijfsafval

 1. Vuilniszakken die gebruikt worden voor het aanbieden van afval, dienen een “KOMO” keurmerk te hebben.
 2. Vuilniszakken dienen goed gesloten te worden en mogen niet zwaarder zijn dan 8 kilogram. De inhoud dient daarin zodanig te zijn verpakt, dat scherpe voorwerpen geen aanleiding kunnen geven tot verwonding of het scheuren van de zakken.
 3. Grof bedrijfsafval dient gebundeld of geclusterd gereedgezet te worden, zodat het afval voor de opdrachtnemer hanteerbaar is.
 4. Het aanbieden van afval dient plaats te vinden op zodanige wijze dat de inzamelingsauto van de Opdrachtnemer onbelemmerd toegang heeft tot de ter inzameling gereedgezette afvalstoffen.
 5. Indien het overdragen of aanbieden van het afval plaatsvindt aan de openbare weg, zullen de vuilniszakken of het grof bedrijfsafval geplaatst moeten worden op de overeengekomen inzamelingsdag op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van het trottoir, aan de kant van de rijweg. In elk geval zullen de ter plekke geldende regels moeten worden nageleefd en zal het voetgangersverkeer en overig verkeer niet worden belemmerd of gehinderd. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het naleven van de hiervoor geldende wettelijke verkeer-en veiligheidsvoorschriften.

12 Aanlevering in containers

 1. Opdrachtnemer verplicht zich de container(s) in goede staat op de overeengekomen locatie(s) en met ingang van de overeengekomen datum en tijdstip aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de overeengekomen locatie(s) eenvoudig en zonder vertraging bereikbaar is/zijn voor de door Opdrachtnemer gebruikte vervoersmiddelen.
 2. Alle door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde containers worden geacht zich op het moment dat zij in de macht komen van de Opdrachtgever in goede staat te bevinden, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Eventuele gebreken hieromtrent moeten uiterlijk binnen 8 uur na plaatsing van de container door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
 3. De containers blijven onder alle omstandigheden eigendom van de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor behoorlijke bewaring van de container(s). De Opdrachtgever is voorts gehouden om de container(s) op zorgvuldige wijze en volgens de bestemming te gebruiken, te behandelen en te beladen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor voldoende verzekering.
 4. Schade veroorzaakt door de container(s) aan of bij de Opdrachtgever, medewerkers van de Opdrachtgever en/of derden is voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar werknemers of door haar voor uitvoering van activiteiten ingeschakelde derden voor alle aanspraken ter dier zake.
 5. Eventuele schade aan een geplaatste container dient binnen 24 uur na het ontstaan van de schade of de ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Beschadigde container(s) worden voor rekening van de Opdrachtgever gerepareerd dan wel vervangen, een en ander te beoordeling van Opdrachtnemer. Beschadigde container(s) worden voor rekening van opdrachtnemer gerepareerd of vervangen indien de schade bestaat uit of het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Opdrachtnemer zelf.
 6. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een door haar aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde container te repareren of te vervangen door een andere gelijkwaardige container. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot niet-betaling van huur of tot het verkrijgen van een vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.
 7. Opdrachtgever dient de te legen en/of te vervoeren containers – indien van toepassing – met gesloten deksel op de dagen waarop ze worden geleegd en/of opgehaald, gereed te zetten voor lediging langs de openbare weg, zodanig dat de plaatsing niet in strijd komt met veiligheids- en/of verkeersvoorschriften en geen gevaar oplevert voor Opdrachtnemer of derden. De Opdrachtgever zorgt zonodig voor voldoende verlichting en/of bebakening van de te legen en/of te vervoeren containers en/of afvalstoffen en treft de voor de verkeersveiligheid vereiste maatregelen. Opdrachtnemer kan in alle gevallen plaatsing aan de openbare weg verlangen.
 8. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van het inzamelingsmiddel en daarmee verband houdende werkzaamheden. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc. niet verkregen worden door de Opdrachtgever. De kosten aan vergunningen, rechten, belastingen en ondergrondvoorzieningen, die benodigd zij voor het plaatsen van een inzamelingsmiddel, alsook de kosten, schade en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de inzamelingsmiddelen komen uitsluitend en geheel voor risico en rekening van de Opdrachtgever. Hij zal de Opdrachtnemer, haar werknemers en door haar ter uitvoering van activiteiten ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.
 9. Opdrachtgever zal als een goed huisvader zorgdragen voor de aan hem verhuurde containers.
 10. De Opdrachtgever mag de containers niet verhuren dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
 11. Opdrachtgever dient de containers onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst, door welke oorzaak ook, leeg, schoon en in goede staat, voor eigen rekening aan Opdrachtnemer aan te bieden. Opdrachtnemer is overigens in geval van beëindiging van de Overeenkomst, door welke oorzaak ook, gerechtigd haar containers zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar deze zich bevinden. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 12. In geval een container verkeerd is beladen of is overbeladen, één en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer gerechtigd de behandeling en/of afvoer van de container te weigeren. Eventuele schaden en/of boetes als gevolg van verkeerde belading of overbelading zijn voor rekening van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar werknemers en door haar ter uitvoering van activiteiten ingeschakelde derden vrijwaren voor enige aanspraken in dit verband.

13 Regels voor containers

Ten aanzien van de containers gelden voorts specifiek de volgende bepalingen:

 1. a. In de huurprijs is onderhoud van het mechaniek door Opdrachtnemer inbegrepen. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in staat te stellen dit onderhoud periodiek te verrichten.
  b. De Opdrachtgever dient zich t.o.v. de gehuurde containers te gedragen als een goed huisvader. 13.1.c In geval van een storing aan het mechaniek verplicht Opdrachtnemer zorg te dragen, dat binnen een termijn van twee werkdagen na melding van incident door Opdrachtgever, aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt wordt hoe dit incident zal worden opgelost.
 2. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container af kan vallen c.q. daarvan af kan waaien. Uitsluitend open 6m3 containers mogen tot ten hoogste 20 cm boven de rand beladen worden, zulks met inachtneming van het hiervoor gestelde. Het maximaal beladingsgewicht mag nimmer overschreden worden. Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende verzekering.
 3. Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor een eenvoudige en zonder vertraging bereikbare locatie, passende verlichting, bebakening en afdekking van de container alsmede voor het treffen van alle verdere voorzieningen, welke algemeen wenselijk zijn (onder meer ter bescherming van natuur, milieu en omwonenden) dan wel door enige autoriteit voorgeschreven zijn en/of worden.
 4. Opdrachtgever is verplicht de container aan het einde van de overeengekomen huurperiode weer in de oude staat (slijtage als gevolg van normaal gebruik daargelaten) aan Opdrachtnemer te retourneren. Opdrachtnemer blijft onder alle omstandigheden eigenaar van de containers.
 5. Opdrachtgever mag de container niet verhuren dan wel op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen.
 6. Opdrachtnemer verplicht zich de container in goede staat op de overeengekomen locatie en met ingang van de overeengekomen datum en tijdstip aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een door haar aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde container te repareren of te vervangen door een andere gelijkwaardige container. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot niet-betaling van huur of tot het verkrijgen van een vergoeding wegens ongemak, tijdsverlet, vervanging of anderszins.

14 Transport en inzameling

 1. a. Indien is bepaald dat de containers op vaste dagen afgevoerd zullen worden, verplicht Opdrachtnemer zich – behoudens het in het navolgende bepaalde – zorg te dragen voor afvoer op de overeengekomen dagen.
  b. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer verzoeken met spoed voor afvoer zorg te dragen. Onder een spoedopdracht wordt verstaan een verzoek om op de dag van opdracht voor afvoer zorg te dragen. In geval van acceptatie van een spoedopdracht rust op Opdrachtnemer slechts de verplichting zich in te spannen dezelfde werkdag voor afvoer zorg te dragen, zulks zonder dat de Opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen. In geval van een daadwerkelijk uitgevoerde spoedopdracht is Opdrachtnemer gerechtigd separaat een spoedopslag van max. 10%, te berekenen over de totale factuurprijs, in rekening te brengen.
  c. Indien Opdrachtnemer tevens voor transport zorg draagt voor rekening van Opdrachtgever wordt het transportrisico gedragen door de Opdrachtnemer. Het transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en op de tussen partijen overeengekomen wijze.
  Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de verpakkingen van de te vervoeren afvalstoffen aan de wettelijke eisen voldoen en dat deze in de vervoersdocumenten vermeld worden.
 2. a. Tenzij anders is overeengekomen is Opdrachtnemer verplicht om bij afvoer van een afzetcontainer terstond ter vervanging een andere, gelijkwaardige afzetcontainer te herplaatsen.
  b. Tenzij anders is overeengekomen is Opdrachtnemer verplicht om bij afvoer van een perscontainer terstond na afvoer van de inhoud van de container naar een verwerkingsinrichting de perscontainer te herplaatsen. Bij schade aan de perscontainer wordt voor de duur van de reparatie een vervangend inzamelmiddel geplaatst. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Opdrachtgever resp. de Opdrachtnemer.
 3. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen, dat de opdracht zonder vertraging kan worden uitgevoerd. In dit verband dient de Opdrachtgever er onder meer voor zorg te dragen, dat de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten terstond beschikbaar zijn c.q. terstond worden ingevuld, ondertekend en/of afgegeven. Tot de noodzakelijke documenten behoren onder meer het bewijs van afgifte door/aan Opdrachtnemer van een container danwel de begeleidingsbrief.
 4. a. Indien Opdrachtnemer niet zelf als inzamelaar optreedt, komt bovendien voor rekening van Opdrachtgever alle niet door de opzet of grove schuld van Opdrachtnemer veroorzaakte vertraging, welke ontstaat bij aanbieding van de container bij de door Opdrachtgever aangewezen afvalverwerkingsinrichting.
  b. Indien de vergoeding voor het transport krachtens overeenkomst op nacalculatiebasis wordt berekend, komt vertraging ten gevolge van verkeersopstoppingen, wegbelemmeringen, wegomleidingen en vergelijkbare evenementen voor rekening van Opdrachtgever.
  c. Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van een opdracht op te schorten, indien het naar oordeel voorzienbaar is dat ten gevolge van verkeersopstoppingen, wegbelemmeringen, wegomleidingen en vergelijkbare evenementen een vertraging (in vergelijking met normale omstandigheden) zal ontstaan.
 5. a. Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer op verzoek alle informatie omtrent aard en herkomst van de afvalstoffen te verstrekken.
  b. Opdrachtnemer is bevoegd, doch niet verplicht de aangeboden afvalstoffen te bemonsteren. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen. Op diens verzoek kan Opdrachtgever de bemonstering bijwonen.

15 Afvalstoffen

 1. De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat zich in de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde containers uitsluitend afval bevindt van het type, waarvoor de container of ander inzamelmiddel volgens de overeenkomst bestemd is.
 2. Indien de Opdrachtgever de in artikel 15.1 omschreven verplichting niet of niet volledig nakomt is Opdrachtnemer gerechtigd om uit één of meerdere van onderstaande opties te kiezen:
  – Een hogere prijs in rekening te brengen, bestaande uit het gangbare tarief van Opdrachtnemer voor de in afwijking van de Overeenkomst aangetroffen afvalstoffen, verhoogd met 50%.
  – Lediging of wisseling van de container(s) te weigeren totdat van de Overeenkomst afwijkende afvalstoffen door of namens de Opdrachtgever voor diens rekening en risico uit de container(s) zijn verwijderd.
  – De container(s) voor rekening van de Opdrachtgever te doen ledigen of wisselen door derden die over de daartoe benodigde vergunningen beschikken. De kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. De containers dienen zodanig door de Opdrachtgever met afval te worden gevuld en beladen, dat verlies, morsen, stuiven of wegwaaien wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar, schade of letsel voor Opdrachtnemer of derden wordt veroorzaakt. Opslag dient zodanig te geschieden, dat nimmer enig materiaal buiten de container steekt of van de container af kan vallen.
 4. Opdrachtgever heeft steeds het recht voor of gedurende haar activiteiten een monster van de afvalstoffen te nemen of de afvalstoffen te keuren en analyseren. Eventuele kosten verbonden aan deze monstername, keuring of analyse zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Aan het uitvoeren of nalaten van een monstername, keuring of analyse kan de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geen rechten ontlenen.
 5. Het gemiddelde gewicht van het in de container aanwezige afval dient niet meer te bedragen dan 0,11 kg maal (de capaciteit van de container in) het aantal liters. Overschrijding van dit gewicht leidt tot aanpassing van de wijze van aanlevering en/of de prijs.
 6. Indien het maximum toegestane aan te leveren gewicht van het inzamelmiddel wordt overschreden, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor bij een herhaalde overschrijding de overeenkomst per onmiddellijk te ontbinden met het opleggen van een boete voor het teveel aangeleverde gewicht.

16 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade. Indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot de het bedrag van de jaarfactuur tot een maximum van EUR 12.500.
 2. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, door Opdrachtnemer of haar eigen werknemers toegebracht, is steeds uitgesloten.
 3. Iedere vordering tegen Opdrachtnemer, behalve die welke door Opdrachtnemer schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het intreden van de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bedraagt de voormelde vervaltermijn één jaar.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar werknemers en andere door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende, met afvalstoffen afkomstig van Opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens Opdrachtnemer, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of haar eigen werknemers is te wijten.
 5. Aansprakelijkheid beperkende,- uitsluitende of – vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Opdrachtnemer ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.
 6. Alle verweermiddelen die Opdrachtnemer aan de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer ingeschakelde (rechts-) personen ook jegens Opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar werknemers en deze personen zelf partij bij de Overeenkomst.
 7. Indien Opdrachtgever de aan te bieden stoffen niet aanbiedt overeenkomstig de voorschriften uit geldende wet- en regelgeving en/of deze Algemene Voorwaarden en de geldende Acceptatievoorwaarden, is Opdrachtgever voor de uit dien hoofde ontstane schade aansprakelijk. Voorts zullen eventuele meerkosten aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
 8. Zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer conform Overeenkomst, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de afvalstoffen en komt, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, het risico van verwezenlijking van enige schade door deze eigenschappen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan verplicht tot vergoeding van schade zoals hiervoor bedoeld aan Opdrachtnemer, haar werknemers en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en tot vrijwaring door derden.
 9. Niet nakoming van enige verplichting voortkomend uit de Overeenkomst verplicht Opdrachtgever tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade aan Opdrachtnemer, haar werknemers en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten/ boetes en schade die voortkomen uit plaatsing van een container door Opdrachtnemer op aanwijzing en zoals overeengekomen met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken in dit verband.

17 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
 2. Onder overmacht zullen mede zijn begrepen; overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, weersgesteldheid die uitvoering van de Overeenkomst vertraagt c.q. onmogelijk maakt, intrekking van één of meer vergunningen van de Opdrachtnemer en/ of derden waarop de Opdrachtnemer voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst is aangewezen, brand en/ of andere storingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer, dan wel in het bedrijf van de Opdrachtnemers toeleverancier(s), of in andere bedrijven van derden, waarop de Opdrachtnemer voor het kunnen nakomen van de Overeenkomst is aangewezen.
 3. De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer de overeenkomst had moeten nakomen.

18 Ontbinding

 1. Wanneer de Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
  in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling of faillissement aanvraagt of door een derde wordt aangevraagd, overgaat tot stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbied, insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. In deze gevallen is elke vordering die de Opdrachtnemer heeft of krijgt op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

19 Conversie

 1. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is tast dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of onverbindende bepaling worden de partijen geacht in plaats daarvan een beding te zijn overeengekomen waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met het oorspronkelijke beding.

20 Overige bepalingen

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan werknemers of derden die werkzaamheden verrichten voor Opdrachtnemer geld en/ of goederen aan te bieden in ruil voor het verrichten van diensten, die niet zijn overeengekomen met Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever dient ter zake de door hem aan de Opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden de vanwege de overheid en/ of de Opdrachtnemer geldende arbeidsomstandigheden- veiligheids-, milieu- en andere voorschriften reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
 3. Verhuizing van de Opdrachtgever binnen de regio waarvoor de overeenkomst is gesloten geeft de Opdrachtgever geen recht op tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.

21 Geschillen

 1. Op alle verbintenissen tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank binnen wiens rechtsgebied Opdrachtnemer is gevestigd, behoudens voor zover het betreft de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter op grond van het bepaalde in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.